Diễn Đàn OneTuyPhong Nơi Giao Lưu Kết Nới Teen Bình Thuận
Chào Mừng Bạn Đến Với Cộng Đồng Giao Lưu Chia Sẽ OneTuyPhong - Tuy Phong - Bình Thuận ! Hãy Đăng Kí Làm Thành Viên Để Sử Dụng Những Tiện Ích Và Nhiều Chức Năng Khác Của Diễn Đàn OneTuyPhong Nhé ! Xin Cảm Ơn

Note: Chào mừng bạn đến với PhanRiClub. Hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để có thể tham gia cùng PhanRiClub nhá !
Chào Mừng Bạn Đến Với Forum Cộng Đồng TeenPhanRi.Forump.Net - Tuy Phong - Bình Thuận ! Hãy Đăng Kí Làm Thành Viên Để Sử Dụng Những Tiện Ích Of Diễn Đàn Nhé

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  • Admin

Trong vew đã có Code nút Thích nhá ^^
( Kick hoạt nút Thank nếu muốn hiển thị )
Cách làm :
Cho toàn bộ code sau vào : viewtopic_body

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
          }
      });
    });
    //]]>
    </script>
 
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
          <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
          <li>
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
          </li>
          <!-- END switch_plus_menu -->
          <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
          <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
          <!-- END watchtopic -->
      </ul>
      <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
 
    <div class="pun-crumbs noprint">
      <p class="crumbs">
          <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
          <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
          <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
          <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
            <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
          </span>
          <!-- END switch_twitter_btn -->
          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
          <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
          </span>
          <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </p>
    </div>
 
    <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
 
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
      {POLL_DISPLAY}
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
            {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
      </div>
 
      <div class="main-content topic">
               
              <ol class="messageList" id="messageList">
                  <!-- BEGIN postrow -->
            <!-- BEGIN displayed -->
    <li id="post-1441786" class="message  " data-author="ChemThue">
   
    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
    <div class="postmain1"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
    </a>
   
    <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
   
      <div class="messageUserBlock">
      <h3 class="userText">
    <a href="members/531340/" class="username" itemprop="name">
      </a>
     
      <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
     
 
 
 
     
     
        </span></a><br>
        <ul class="ribbon">
                 
                        <li class="ribbonStaff">
                            <div class="left"></div>
                            <div class="right"></div>
                          <em class="userTitle" itemprop="title"><marquee>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</marquee></em>
                        </li>
                 
                </ul>
   
   
 
       
       
       
       
          <!--
    slot: message_user_info_text -->
     
        </h3>
     
      <div class="avatarHolder">
      <span class="helper"></span>
     
      <span id="avatar">
     
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
      </span></div>
     
      <div class="extraUserInfo">
      <dl class="pairsInline">
      <dt>
      <span style="white-space:nowrap;">
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
 
                            <!-- BEGIN profile_field -->
                            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                            <!-- END profile_field -->
                            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
     
     
        </dt>
     
     
      <dd>
    </dd></dl>
     
      <dl class="pairsInline">
      <dt>
     
      </div>
     
        <span class="arrow"><span></span></span></div></div>
     
        <div class="messageInfo">
 
            <h2>
              <div style="float:right;background: #2EBCFF; padding: 2px; color: white; min-width: 15px; height: 15px; font-size: 12px; text-align: center; -webkit-border-radius: 99px; -moz-border-radius: 99px; border-radius: 99px; position: relative; top: -2px;"> <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>
                        {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                </h2>
      <div class="post-entry">
      <div class="entry-content">
   
      <div style="min-height: 200px;">
      <div>
       
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                              <!-- BEGIN switch_attachments -->
                              <dl class="attachbox">
                                  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                  <dd>
                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                    <dl class="file">
                                        <dt>
                                          <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
 
                                          <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                          <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                          <!-- END switch_dl_att -->
 
                                          <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                          <!-- END switch_no_dl_att -->
                                        </dt>
 
                                        <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                        <dd>
                                          <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_comment -->
 
                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        <dd>
                                          <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                        </dd>
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
 
                                        <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_post_attachments -->
                                  </dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_attachments -->
           
       
        </div>    </div> </div>
     
         
     
                <div style="float:right">
                      {postrow.displayed.QUOTE_IMG}{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                        {postrow.displayed.REPORT_IMG} 
        </div>
   
                                   
                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote vote-button">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
    <!-- END switch_vote -->
          </div>
          <div class="vote vote-button">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
    <!-- END switch_vote -->
                                      </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Chờ chút nhé ^^! </div>
                                                    <!-- END switch_vote_active -->
                                                    </div>
 
                                   
                           
     
     
     
     
        </span></div>
                  <div style="clear:both;"></div>
                   
            </div>
         
                           
                              <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                            <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->     
      <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>
    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_no_bar -->
    <!-- BEGIN switch_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_bar -->
      <!-- END switch_vote_active -->
 
       
       
       
          </li>
         
 
                <!-- END displayed -->
            <!-- END postrow -->
     
     
              </ol>
     
         
      <div class="main-foot clearfix">
          <p class="h2">
            <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
            {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
          <p class="options">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
 
            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
 
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            {S_TOPIC_ADMIN}
            <!-- END viewtopic_bottom -->
          </p>
      </div>
 
      <a name="bottomtitle"></a>
 
      <div class="paged-foot clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
 
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
 
    </div>
 
    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs">
          <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
          <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      </p>
    </div>
 
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
          <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
      </div>
    </div>
    <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
          <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
      </div>
      <div class="main-content clearfix">
          <!-- BEGIN link -->
          » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
          <!-- END link -->
      </div>
    </div>
    <!-- END promot_trafic -->
 
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="main" id="forum_rules">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
      </div>
      <table class="main-content frm">
          <tr>
            <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
            <td class="logo">
                <img src="{RULE_IMG_URL}" />
            </td>
            <!-- END switch_forum_rule_image -->
            <td class="rules entry-content">
                {RULE_MSG}
            </td>
          </tr>
      </table>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->
 
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
 
    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <div id="stats">
            <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
          </div>
      </div>
    </div>
 
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
 
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
   
 
    <script src="http://www.cntt-k3.org/32120.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://www.cntt-k3.org/44021.js" type="text/javascript"></script>
 
 
              <script type="text/javascript">
     
    function chvote(a, b) {
      "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
      var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
          c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
          b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
      return votetrans(b)
    }
    $(".c3zvau").each(function () {
      var a = $(this).text();
      $(this).html(votetrans(a))
    });
 
    function votetrans(a) {
      if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
      var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
          a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
          d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
          c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
          a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
          b = Math.round(100 * b);
      return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
    }
    $(".lvote").click(function () {
      "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
      var a = $(this).attr("target"),
          b = $(this).attr("alt"),
          d = $("." + a).attr("title");
      $("#" + a).show();
      $("." + a).html(chvote(b, d));
      $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
          opacity: 1
      }, 1500).fadeOut("slow", function () {
          $("." + a).fadeOut("slow").animate({
            opacity: 1
          }, 1E3).fadeIn()
      });
      $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
    });
    </script>
    <style>
   
 
 
    .pun .posthead1 h2 strong {
    float: right;
    }
 
    .ribbon {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    margin: -5px -5px -2px;
    text-align: center;
    }
    .ribbon li:last-child {
    margin-bottom: 0px;
    }
    .ribbon li {
    border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 0px;
    -webkit-border-top-right-radius: 0px;
    -moz-border-radius-topright: 0px;
    -khtml-border-top-right-radius: 0px;
    -webkit-border-top-right-radius: 0px;
    -moz-border-radius-topright: 0px;
    -khtml-border-top-right-radius: 0px;
    border-top-left-radius: 0px;
    -webkit-border-top-left-radius: 0px;
    -moz-border-radius-topleft: 0px;
    -khtml-border-top-left-radius: 0px;
    -webkit-border-top-left-radius: 0px;
    -moz-border-radius-topleft: 0px;
    -khtml-border-top-left-radius: 0px;
    box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
    -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
    -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
    -webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.25);
    -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
    -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.25);
    padding: 1px;
    position: relative;
    margin-bottom: 5px;
    }
    .ribbonStaff {
    background: #00A4C5;
    border: 1px solid #B3B3B3;
    color: white;
    }
    .ribbon li .left {
    border-top-left-radius: 3px;
    -webkit-border-top-left-radius: 3px;
    -moz-border-radius-topleft: 3px;
    -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    -webkit-border-top-left-radius: 3px;
    -moz-border-radius-topleft: 3px;
    -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    left: -1px;
    }
    .ribbon li div {
    position: absolute;
    top: -4px;
    width: 4px;
    height: 4px;
    }
    .ribbonStaff div {
    background-color: #0093B0;
    }
 
 
 
 
    .ribbon li .right {
    border-top-right-radius: 3px;
    -webkit-border-top-right-radius: 3px;
    -moz-border-radius-topright: 3px;
    -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    -webkit-border-top-right-radius: 3px;
    -moz-border-radius-topright: 3px;
    -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    right: -1px;
    }
 
 
 
 
    .messageList {
    background-color: #EDEDED;
    border: 1px solid #D7D7D7;
    padding: 10px 10px 1px;
    }
    .messageList .message {
    -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0 1px 3px;
    -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0 1px 3px;
    -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.08) 0 1px 3px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #D7D7D7;
    box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.08) 0 1px 3px;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 10px;
    }
    .messageUserInfo {
    float: left;
    width: 124px;
    }
    .messageUserBlock {
    background-color: #FAFAFA;
    border: 1px solid #E0E0E0;
    position: relative;
    }
    .messageUserBlock a[href*="/u"] {
    background: #EDEDED url(http://rap.vn/diendan/styles/uniform/xenforo/xenfocus/highlight.png) repeat-x top;
    border-bottom: 1px solid #D7D7D7;
    display: block;
    font-weight: 700;
    line-height: 16px;
    overflow: hidden;
    padding-bottom: 8px;
    padding-top: 8px;
    text-align: center;
    text-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.8) 0 1px 0;
    }
    .messageUserBlock .userTitle {
    display: block;
    font-size: 11px;
    padding-top: 6px;
    text-align: center;
    }
    .messageUserBlock div.avatarHolder {
    background-color: #FAFAFA;
    padding: 10px;
    }
    .messageUserBlock div.avatarHolder img {
    width: 102px;
    }
    .pun fieldset, .pun img {
    border: none;
    }
    .messageUserBlock .extraUserInfo {
    background-color: #FAFAFA;
    border-top: 1px solid #EDEDED;
    font-size: 10px;
    padding: 4px 6px;
    }
    .messageUserBlock .extraUserInfo dl {
    margin: 2px 0;
    }
    .messageUserBlock .extraUserInfo dt {
    color: #969696!important;
    display: block;
    font-size: 11px;
    }
    .message .messageInfo {
    border-bottom: 1px none black;
    margin-left: 140px;
    padding: 0;
    zoom: 1;
    }
 
 
 
 
 
    /* vote */
    #profile-advanced-details .autobot{color:#2220fb!important;font-size:14px!important;text-shadow:1px 1px 1px #000!important}
    .post .post-options{height:22px;position:relative}
    .hihi {background-color: #1F537B;color: #DEDFDF;font-weight: 400;padding: 0.7em 0.1em;}
    .numtopF{margin-right:-12px!important}
    a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox'],#left,#textarea_content dt,#dulieutip,#dulieupostter,#sapxepdulieu{display:none}
 
 
 
    .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/like-f10.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/dislik10.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
    .vote-button{float:left;width:60px}
    .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zplus {
    background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/like-f10.png) no-repeat scroll 0 0 #ECEEF5;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 2px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 25px;
    }
    .c3zminus {
    background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/dislik10.png) no-repeat scroll #ECEEF5;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 0px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 55px;
    }
 
 
 
 
 
 
      </style>
     

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | www.sosblog.com